8 september 2023

10 meest gestelde vragen over de preventiemedewerker

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Daarom schrijft de Arbowet voor dat elke werkgever minstens één preventiemedewerker moet hebben. Maar wat houdt deze functie eigenlijk in? De rol van preventiemedewerker roept nog steeds veel vragen op bij zowel werkgevers als werknemers. De meest gestelde vragen beantwoorden we hier.

Wetgeving Preventie Preventiemedewerker
Tamara Trompet
Geschreven door Tamara Trompert

1. Wat is een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker is een door de werkgever aangestelde medewerker die de werkgever ondersteunt in de zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het doel is om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen door preventieve maatregelen te nemen.

2. Wat zijn de (wettelijke) taken van de preventiemedewerker?

De preventiemedewerker voert de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit, eventueel samen met andere personen uit de organisatie of een externe deskundige via de Arbodienst. Uit de RI&E volgen arbomaatregelen en deze worden (mede) uitgevoerd door de preventiemedewerker. Hij of zij werkt hierbij nauw samen met de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging. Samen maken zij een beleid voor goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast kan de preventiemedewerker aanvullende taken hebben, zoals het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arobdienstverleners.

In veel organisaties komt het voor dat de preventiemedewerker naast deze wettelijke taken ook extra taken op zich neemt zoals:

  • Het geven van voorlichting en informatie aan medewerkers en/of OR;
  • Verdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen het Arboteam
  • Het registreren van arbeidsongevallen
  • Vraagbaak voor medewerkers
  • Aanspreekpunt voor (externe) deskundigen

3. Moet elk bedrijf een preventiemedewerker hebben?

Ja, het in dienst hebben van ten minste één preventiemedewerker is verplicht. Bij bedrijven tot en met 25 medewerkers mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Bij bedrijven met meer dan 25 werknemers moet minstens één deskundige medewerker aangesteld zijn die de rol van preventiemedewerker op zich neemt.

4. Kunnen we de rol van preventiemedewerker uitbesteden?

Nee, de preventiemedewerker moet iemand binnen het bedrijf zijn. Wanneer dit niet mogelijk is kan deze rol opgepakt worden door andere deskundige personen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u niemand intern kan aanwijzen.

5. Welke preventietaken passen bij mijn organisatie en hoeveel tijd kost dat?

Dit kan per bedrijf enorm verschillen en is afhankelijk van het type bedrijf en de bedrijfsgrootte. De hoeveelheid tijd die een preventiemedewerker nodig heeft, wordt grotendeels bepaald door de uitkomst van de RI&E.

6. Wat is de rol van een preventiemedewerker met betrekking tot de RI&E?

De preventiemedewerker gaat na of de huidige RI&E volledig en up-to-date is. Indien nodig, draagt hij ook bij aan het opstellen ervan. Daarnaast is de preventiemedewerker verantwoordelijk voor het opstellen en bijwerken van het plan van aanpak en rapporteert hij over de voortgang aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en aan de werkgever. Tevens speelt hij een rol bij het uitvoeren van verbetermaatregelen en het verstrekken van advies aan werknemers.

7. Welke opleiding hebben preventiemedewerkers nodig?

Preventiemedewerkers hebben niet concreet een bepaalde opleiding nodig, maar moeten over voldoende kennis beschikken om hun taken uit te voeren. Dit kan variëren van basistrainingen in arbeidsveiligheid tot gespecialiseerde cursussen, afhankelijk van de aard van het werk en de industrie.

Assist Verzuim biedt de training preventiemedewerker aan. Dit is een praktische training die in twee dagdelen kan worden gevolgd. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De betrokken partijen bij het preventiebeleid, zoals de preventiemedewerker, werkgever, werknemer, de Ondernemingsraad (OR), en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • De aspecten van Arbowetgeving, arbozorg, en preventiebeleid, zoals de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en Arbocatalogus
  • Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen hiervoor

Na afronding van de training is de preventiemedewerker in staat zijn om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatorisch en sectorniveau te herkennen en de organisatie te adviseren over de aanpak van deze risico’s. Deze training wordt digitaal in heel Nederland aangeboden.

[Klik hier voor meer informatie]

8. Hoe kan een preventiemedewerker worden ondersteund?

Organisaties kunnen preventiemedewerkers ondersteunen door hen toegang te geven tot middelen en training, door te zorgen voor de medewerking van het management, en door een cultuur van veiligheid te bevorderen waarin werknemers veiligheidskwesties kunnen melden en bespreken.

9. Is het de taak van een preventiemedewerker om de gezondheid en levensstijl van werknemers te controleren?

De Arbowet concentreert zich hoofdzakelijk op de arbeidsomstandigheden. In het kader van preventie kunnen er echter wel programma’s voor gezonde levensstijlen aan werknemers worden aangeboden. Daarnaast kan er, afhankelijk van de functie, sprake zijn van specifieke beroepskeuringen.

10. Waarom heeft de arbodienst informatie nodig over mijn preventiemedewerker en diens gegevens?

De bedrijfsarts geeft eveneens advies met betrekking tot preventie. In het geval van vragen over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en/of het preventie- en verzuimbeleid moet hij contact kunnen opnemen met de preventiemedewerker. Overigens wordt in de RI&E aangegeven hoe werknemers toegang hebben tot de preventiemedewerker.

[gerelateerde blog: RI&E]

Onze Training Preventiemedewerker is gepland op 10 en 17 oktober 2023 van 9.00 tot 12.30. De training wordt online via Teams gehouden. Omdat we de training online houden, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af