Weet u aan welke arbeidsrisico’s u blootstaat en welke risico’s er binnen uw bedrijf / functie aanwezig zijn? Bent u in staat risico’s binnen uw werk te herkennen? Weet u wat u moet doen wanneer het ‘mis’ gaat? Wie zijn de BHV’ers en de vertrouwenspersoon? Staan medewerkers bloot aan ongewenst gedrag / te hoge werkdruk? Wat is het verzuim binnen de organisatie en wat kan eraan gedaan worden? Haal ik zonder kleerscheuren mijn pensioengerechtigde leeftijd? Zo maar een paar vragen die belangrijk zijn om te weten voor de continueren van het bedrijfsproces en de kosten voor verzuim laag te houden. Deze en meer vragen komen aan bod in de RI&E.

Wat is nou een RI&E?

De RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en geeft inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de organisatie. Door het uitvoeren van een RI&E krijg je meer inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting waaraan de medewerkers blootstaan.

 Moet ik als werkgever een RI&E hebben?

Ja! Elke werkgever is verplicht een actuele RI&E te hebben voor zijn organisatie. Dit staat beschreven in de Arbowet (Artikel 5). Deze RI&E kan in eigen beheer worden uitgevoerd of in samen werking met een deskundige.

En welke onderwerpen komen er allemaal aan bod?

Veel! Namelijk algemene beleidsaspecten zoals arbo- en verzuimbeleid, BHV organisatie, samenwerking en overleg, voorlichting en instructie, werk- en rusttijden etc.. Maar ook veiligheid en gezondheid zoals fysieke belasting (geluid, trillingen, verlichting, klimaat) chemische en biologische belasting en psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, werkdruk etc).

Wie moeten er allemaal bij de RI&E betrokken worden?

De preventiemedewerker en de OR moeten in ieder geval betrokken worden bij de uitvoering van de RI&E. Het is verstandig om alle belanghebbende medewerkers ook te betrekken. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Ben ik klaar als de RI&E is opgesteld?

Nee! Bij een RI&E hoort ook een Plan van Aanpak (PvA). Hierin wordt beschreven hoe, door wie en wanneer het knelpunt wordt opgelost.

 Ben ik dan nu klaar?

Nee, want in veel gevallen moet de RI&E getoetst worden. Of u RI&E plichtig bent en of u de RI&e moet toetsen kunt u vinden op www.rie.nl of vragen aan uw vaste inzetbaarheidsadviseur. De toetsing kunnen wij voor u verzorgen. Onze kerndeskundige kijkt of alle risico’s in de RI&E zijn opgenomen en of de situatie in uw bedrijf goed is weergegeven. Ook kijkt de kerndeskundige of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Wat tien jaar geleden nog mocht, mag nu misschien niet meer.

En tot slot aan het werk met het plan van aanpak .

Na het toetsen van de RI&E ga je het plan van aanpak uitvoeren. Het is verstandig om het plan van aanpak minimaal jaarlijks te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn er nog zaken blijven liggen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die nog in het plan verwerkt moeten worden? Ook kunnen budgetten opgenomen worden in de begroting.

Als laatste dan nog het actueel houden van de RI&E. Als er grote aanpassingen plaatsvinden binnen het bedrijf moet de RI&E ook aangepast en mogelijk ook opnieuw getoetst worden. Denk hierbij aan bijv. nieuwe machines, reorganisatie, nieuwe locatie.

Kan ik ook hulp krijgen bij de RI&E?

Zeker! Zowel het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak als het toetsen kunnen wij voor u doen. Neem contact op met uw vaste inzetbaarheidsadviseur. Zij kan u meer vertellen over de RI&E de kerndeskundigen die u kunnen helpen en een offerte maken.

 

Voor het schrijven van dit blog heb ik de hulp ingeschakeld van Inge Tijhof, verbonden als Arbeidshygiënist aan Assist Verzuim.