Privacy statement

Wie zijn wij?

We zijn een gecertificeerde arbodienst die diensten levert op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, preventie, re-integratie en arbeidsomstandighedenadvisering. We verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben we nodig om onze dienstverlening uit te voeren. We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy statement leest u hoe we uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens over dienstverband zoals bedrijf, functie en soort dienstverband.
 • BSN
 • Verzuiminformatie
 • Medische gegevens

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

We verwerken persoonsgegevens als verantwoordelijke ten behoeve van:

 • De ziekteverzuimbegeleiding, preventie, re-integratie en arbeidsomstandighedenadvisering in bedrijven en instellingen die daartoe met Assist Verzuim direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
 • Begeleiding bij ziekteverzuim van werknemers van bedrijven en instellingen die daartoe met Assist Verzuim direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
 • De re-integratie van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • De uitvoering van arbeidsrechtelijke overeenkomst met de werknemers van Assist Verzuim;
 • De uitvoering van de wettelijke taken die voor Assist Verzuim van toepassing zijn (zoals de Belastingwet, Arbowet, Wet verbeterde Poortwachter, etc.).

We verwerken persoonsgegevens als verwerker ten behoeve van:

 • De klant in een verlengde arm constructie van de klant (casemanagement);
 • De uitvoering van een zakelijke overeenkomst met de klant, anders dan ten behoeve van de wettelijke taken als arbodienstverlener;

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1        We verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de rechtmatige grondslagen:

 • De betrokkenen heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust: Arbeidsomstandighedenregeling, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Algemene Verordening Persoonsgegevens;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1        Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2        Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Verzoek persoonsgegevens

5.1        Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@assistverzuim.nl

5.2        Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Wij sturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en prospects willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van arbodienstverlening. Het emailadres van klanten en prospects van ons kantoor wordt automatisch toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.

6.3 Als u het contactformulier op onze website invult of ons een email stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw email volledig te beantwoorden en af te handelen.

6.4 Assist Verzuim maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Assist Verzuim bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

6.5 Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze
websites gebruik maakt.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1        Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.

7.2        Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • Professionals die niet tot de “rechtstreeks bij de behandeling betrokken” behoren in het kader van advisering over arbeids(on)geschiktheid en arbeidsmogelijkheden;
 • UWV
 • Verzuimverzekeraars
 • Rechtshulpverleners
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling.
 • Andere arbodiensten.

7.3        Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. Wijzigingen

 • Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Hebt u vragen of klachten?

 • Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@assistverzuim.nl
 • U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies

10.1      Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over uw website bezoek bijhouden.

10.2      Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.

10.3      Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

10.4      U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

We kunnen deze privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Click for the privacy statement in English

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.