Bij het verlenen van onze diensten verwerken we uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe we met uw persoonsgegevens omgaan hebben we dit privacy statement opgesteld. Deze is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

1. Wie zijn we?
We zijn een gecertificeerde arbodienst die diensten levert op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, preventie, re-integratie en arbeidsomstandighedenadvisering. We verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben we nodig om onze dienstverlening uit te voeren. We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy statement leest u hoe we uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

2. Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Assist Verzuim BV
De Stroekeld 1
7462 ZZ Rijssen
0548 533 525

3. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens over dienstverband zoals bedrijf, functie en soort dienstverband.
 • BSN
 • Verzuiminformatie
 • Medische gegevens

4. Doeleinden

We verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

5. Grondslagen

We verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de rechtmatige grondslagen:

 1. De betrokkenen heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens of meer specifieke doeleinden;
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust: Arbeidsomstandighedenregeling (Artikel 14), Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (Artikel 2), Algemene Verordening Persoonsgegevens (Artikel 9);
 4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing.

6. Beveiliging van uw gegevens

We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen we persoonsgegevens uitwisselen. We kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die we met hen hebben afgesproken.

Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan:

 • Professionals die niet tot de “rechtstreeks bij de behandeling betrokken” behoren in het kader van advisering over arbeids(on)geschiktheid en arbeidsmogelijkheden.
 • UWV
 • Verzuimverzekeraars
 • Rechtshulpverleners
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling.
 • Andere arbodiensten.

8. Hoe lang wij uw gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. 

9. Verzoek persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@assistverzuim.nl.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is, zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

10. Hebt u vragen of klachten?
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 56, 5670 AB Nuenen of stuur een email naar fg@assistverzuim.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Assist Verzuim, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over uw website bezoek bijhouden.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

We kunnen deze privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Click for the privacy statement in English