Privacy statement

Wie zijn wij?

We zijn een gecertificeerde arbodienst die diensten levert op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, preventie, re-integratie en arbeidsomstandighedenadvisering. We verwerken een hoeveelheid aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben we nodig om onze dienstverlening uit te voeren. We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit privacy statement leest u hoe we uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken.

1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens over dienstverband zoals bedrijf, functie en soort dienstverband.
 • BSN
 • Verzuiminformatie
 • Medische gegevens

1.1  Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

We verwerken persoonsgegevens als verantwoordelijke ten behoeve van:

 • De ziekteverzuimbegeleiding, preventie, re-integratie en arbeidsomstandighedenadvisering in bedrijven en instellingen die daartoe met Assist verzuim direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
 • Begeleiding bij ziekteverzuim van werknemers van bedrijven en instellingen die daartoe met Assist Verzuim direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
 • De re-integratie van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • De uitvoering van arbeidsrechtelijke overeenkomst met de werknemers van Assist Verzuim;
 • De uitvoering van de wettelijke taken die voor Assist Verzuim van toepassing zijn (zoals de Belastingwet, Arbowet, Wet verbeterde Poortwachter, etc.).

We verwerken persoonsgegevens als verwerker ten behoeve van:

 • De klant in een verlengde arm constructie van de klant (casemanagement);
 • De uitvoering van een zakelijke overeenkomst met de klant, anders dan ten behoeve van de wettelijke taken als arbodienstverlener;

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1  We verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de rechtmatige grondslagen:

 • De betrokkenen heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust: Arbeidsomstandighedenregeling, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Algemene Verordening Persoonsgegevens;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1  Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2  Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Verzoek persoonsgegevens

5.1  Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te          maken of te laten verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 130, 5670 AC Nuenen of stuur een email naar fg@assistverzuim.nl

5.2  Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1  Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

 

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden.

7.2  Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

 • Professionals die niet tot de “rechtstreeks bij de behandeling betrokken” behoren in het kader van advisering over arbeids(on)geschiktheid en arbeidsmogelijkheden;
 • UWV
 • Verzuimverzekeraars
 • Rechtshulpverleners
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling.
 • Andere arbodiensten.

7.3  Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. Wijzigingen

 • Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Hebt u vragen of klachten?

9.1  Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (fg), postbus 130, 5670 AC Nuenen of stuur een email naar fg@assistverzuim.nl

9.2  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies

10.1  Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over uw website bezoek bijhouden.

10.2  Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.

10.3  Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

10.4  U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

 

11. Websitebezoek

11.1  Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij deze noodzakelijk zijn voor een sollicitatie of bij een melding, wijziging of klacht. Informatie over bezoeken aan onze websites (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen (o.a. het verbeteren van het websitegebruik) en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

 

Click for the privacy statement in English

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af