29 juni 2022

Uw werknemer wordt ziek voor of tijdens zijn vakantie: 6 dingen die u moet weten!

Verzuimbegeleiding Ziekte en vakantie
arno
Geschreven door Arno Schoonderbeek

1. Kan en mag mijn zieke werknemer op vakantie?
Uw werknemer mag op vakantie, maar alleen als zijn re-integratie en/of herstel niet door de vakantie belemmerd wordt. Twijfelt u? Vraag dan de bedrijfsarts om een oordeel hierover te geven.

 2. Moet mijn zieke werknemer vakantiedagen inleveren?
Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Daarom eerst een stukje uitleg.

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat als uw werknemer ziek is, hij evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwt als in een periode waarin hij niet ziek is. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zieke of gezonde werknemers.

Is uw werknemer ziek en wil hij met vakantie? Dan moet hij hetzelfde aantal vakantie-uren opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt.

Toch kunt u als werkgever niet zomaar wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afschrijven. Zo duidelijk is het in de wet niet geregeld. Daarom houden we ons aan het volgende: geeft uw werknemer schriftelijk akkoord? Dan kunt u deze wettelijke vakantiedagen afschrijven. Geeft uw werknemer geen akkoord? Dan kunt u deze dagen niet afschrijven. U zou de toestemming om met vakantie te gaan in dat geval kunnen weigeren.

3. Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren?
Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat uw werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Zijn er geen afspraken over gemaakt? Dan geldt het Burgerlijk Wetboek.
Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat u dat alleen kunt doen als u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van uw werknemer of als u hierover bepaalde afspraken heeft gemaakt.

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

4. Moet mijn werknemer zich ziekmelden als hij op vakantie is?
Ja. Uw werknemer moet zich zo snel mogelijk schriftelijk ziekmelden.

5. Moet mijn werknemer naar een dokter als hij ziek wordt tijdens zijn vakantie?
Ja. Uw werknemer moet u een doktersverklaring kunnen overhandigen waarin staat wat de diagnose is, welk advies hij heeft gekregen en wat de verwachting is van de ziekteduur.

6. Moet mijn werknemer bij terugkomst naar de bedrijfsarts?
Nee. Dat hoeft niet per se. Maar het is wel verstandig. De bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van uw werknemer opnieuw. Ook brengt hij in kaart of dat iets betekent voor zijn werkzaamheden. Bovendien kunt u op basis van de doktersverklaring of de verklaring van de bedrijfsarts vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden aangemerkt.
U begrijpt dat als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie deze dagen gelden als ziektedagen en er geen vakantiedagen kunnen worden afgeschreven. Tenzij uw werknemer dit toestemt. Maar dat zal hij natuurlijk niet doen, omdat hij niet van zijn vakantie heeft genoten.

Bijzonderheden: verjaring van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

1. Opgebouwde / niet opgenomen vakantiedagen voor 1 januari 2012
Deze vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk) zijn inmiddels verjaard.

2. Opgebouwde / niet opgenomen vakantiedagen na 1 januari 2012
Er dient een onderscheid gemaakt te worden in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

2.1 De wettelijke dagen (4 maal het aantal te werken uren per week)
Tijdens ziekte vindt een normale opbouw van wettelijke vakantiedagen plaats.

Daarentegen vervallen de wettelijke vakantiedagen na een half jaar, dus de wettelijke dagen over 2019 vervallen met ingang 1 juli 2020.

De wettelijke vakantiedagen vervallen niet na een half jaar als de werknemer niet in staat was om deze dagen op tijd op te nemen, bijvoorbeeld wegens ziekte.

In die gevallen geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar.

2.2 De bovenwettelijke vakantiedagen (het meerdere zie 2.1.)
De volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen.
In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over bovenwettelijke vakantiedagen (opbouw bij ziekte, opname en uitbetaling).
Zijn deze afspraken niet gemaakt dan geldt het volgende: normale opbouw tijdens ziekte en een verjaringstermijn van 5 jaar.

Vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze arbodeskundige: Arno Schoonderbeek

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, meldt u aan voor onze trainingen of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Abonnement afsluiten

Bekijk onze abonnementen en sluit direct het abonnement naar uw wens af.

Sluit uw abonnement af