“Met het gegeven dat Philip verzuimt, kan ik mijn bedrijf niet runnen.”

Ik word gebeld door één van onze inzetbaarheidsadviseurs. Of ik werkgever Hans te woord wil staan. Natuurlijk. Ze verbindt me door. Hans vertelt me dat hij niet tevreden is met de wijze waarop de inzetbaarheidsadviseur de ziekmelding van zijn werknemer Philip aan hem heeft teruggekoppeld. “Luister mevrouw, ik krijg een melding uit het Assist Verzuim Systeem dat Philip zich ziek heeft gemeld. Daar kan ik niks mee. Ik verwacht bij een ziekmelding een duidelijk terugkoppeling waaróm hij zich heeft ziekgemeld. Met het gegeven dat Philip verzuimt, kan ik mijn bedrijf niet runnen.”

Slaat de inzetbaarheidsadviseur door?

Ook vindt hij dat de inzetbaarheidsadviseur wel erg doorslaat wat betreft de privacy. Hans moet het plan van aanpak, dat hij met Philip gemaakt heeft, veranderen omdat er gegevens in staan over de medische behandeling van Philip. Er werd hem zelfs gezegd dat als hij dat niet doet, het document uit de werkgeversmap in het verzuimsysteem verwijderd wordt. “Luister”, zegt Hans. “Privacy, oké. Maar als de werknemer het document zelf ondertekend heeft, dan is de werknemer toch akkoord en dan is er toch niets aan de hand”.

Streng om u dwars te zitten?

U voelt hem al aankomen: er is wel wat aan de hand. Zelfs bij een akkoord van de werknemer is het niet toegestaan om deze bijzondere persoonsgegevens vast te leggen. Hierbij is één uitzondering. Hierover in een volgende blog meer. Onze inzetbaarheidsadviseurs zijn niet streng om u dwars te zitten. Of omdat ze op de hand van de werknemer zijn. Ze doen dit om u te beschermen: om ervoor te zorgen dat u zich aan de wet houdt.

Verboden vast te leggen

We merken bij Assist Verzuim regelmatig dat werkgevers niet precies weten hoe ze om moeten gaan met gezondheidsgegevens van hun werknemers. Vaak worden deze gegevens geregistreerd. Soms is een werknemer daarvan op de hoogte. Soms ook niet. Maar: een werkgever mag nooit gezondheidsgegevens van een werknemer vastleggen. Dat staat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vanaf mei 2018: nieuwe regels over privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde op 21 april 2016 beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers. Per 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze regelgeving heeft gevolgen voor alle bedrijven die met persoonsgegevens in aanraking komen. Eigenlijk iedereen dus.  Ook voor de arbeidsrelatie en ziekteverzuimbegeleiding heeft dit gevolgen.

Wat zijn de gevolgen voor u?

De komende periode schrijven mijn collega’s en ik daarom blogs over privacy. En de gevolgen die de wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens voor u heeft. Tot slot van dit eerste blog over privacy nog een sprekende casus uit de praktijk.


De Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt een tip. Ze horen over een werkgever die zelf besluit of hij een zieke werknemer ziek meldt en voor welk percentage. De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt de tip. Het blijk dat het verzuimsysteem van de werkgever een uitklapveld heeft waarin de verzuimreden kan worden aangeklikt. Bijvoorbeeld: ‘Verkoudheid/griep’. Ook kan je in het verzuimsysteem vastleggen voor hoeveel procent de werknemer arbeidsongeschikt is, zonder dat dit percentage wordt overgenomen uit een rapportage van een bedrijfsarts. De werkgever kan hiermee meer persoonsgegevens vastleggen dan nodig.
Alleen door het bieden van deze mogelijkheid overtreedt deze werkgever de wet al. De werkgever krijgt een dwangsom van maximaal € 50.000.

Bron: Onderzoeksrapport Autoriteit persoonsgegevens, 3 maart 2016


Speel op safe!

Het Assist Verzuim Systeem voldoet altijd aan de laatste wetgeving. Ons systeem wordt continu doorontwikkeld. Daarnaast helpen onze inzetbaarheidsadviseurs u bij het volgen van de wetgeving en een juiste registratie van de ziekmelding. Zo voorkomt u vervelende situaties.

Heeft u vragen over privacy of wilt u weten of u bijzondere persoonsgegevens registreert? Neem dan gerust contact op met mij of uw inzetbaarheidsadviseur. We helpen u graag.