30 april 2020

Mijn werkneemster is zwanger. Wat moet ik regelen?

Coronavirus Zwangerschapsverlof
Carola
Geschreven door Carola Evers

Het is vrijdagmiddag wanneer Romy mij belt met een aantal vragen over het coronavirus. We nemen ze door waarna ik haar vertel dat mijn zwangerschapsverlof over twee weken zal beginnen. “Dat is waar ook..” reageert Romy. “Ik heb ook een werkneemster die zwanger is. Kun jij me vertellen hoe het precies zit met het verlof en het aanvragen van de zwangerschapsuitkering?”

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een zwangere werkneemster heeft rond haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). In de periode voor de bevalling krijgt uw zwangere werkneemster zwangerschapsverlof. Dit verlof kan ingaan tussen 6 en 4 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. De ingangsdatum bepaalt uw werkneemster zelf. Ik ben uit eigen keuze zes weken voor mijn vermoedelijke bevallingsdatum met verlof gegaan. Dus op het moment dat u deze blog leest ben ik inmiddels met zwangerschapsverlof. Uw werkneemster heeft na de bevalling recht op bevallingsverlof. Dit verlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt minimaal 10 weken.

Hoelang duurt de verlofperiode bij zwangerschap?

Uw werkneemster heeft altijd recht op minimaal 16 weken verlof: 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In de volgende situaties kan het bevallingsverlof langer dan 10 weken duren:

  • Als uw werkneemster voor de uitgerekende datum bevalt, of zij korter verlof opneemt dan 6 weken voor de uitgerekende datum.
  • Als het kind van uw werkneemster na de bevalling in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Wordt het kind van uw werkneemster na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen? Dan kan uw werkneemster in sommige gevallen langer met bevallingsverlof. Als het kind van uw werkneemster na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag het bevallingsverlof langer duren (maximaal 10 weken). Het UWV berekent deze extra verlofdagen op een standaard manier. U kunt de extra dagen verlof in 4 stappen berekenen:

  1. Kijk hoeveel dagen het kind van uw werkneemster in het ziekenhuis ligt. Als het om meerdere ziekenhuisopnames gaat, dan telt u die dagen bij elkaar op. Dat geldt ook als het om opnames in verschillende ziekenhuizen gaat.
  2. Trek de eerste 7 dagen van de totale ziekenhuisopname af.
  3. Daarna telt u van het resterende aantal opnamedagen alleen het aantal dagen mee dat binnen het bevallingsverlof ligt. Met dit aantal dagen rekent u verder.
  4. Duurde het bevallingsverlof langer dan 10 weken? Bijvoorbeeld omdat uw werkneemster voor de uitgerekende datum is bevallen? Of omdat zij minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft opgenomen? Het aantal dagen dat haar bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, trekt u dan af van de uitkomst bij stap 3. Wat dan overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.

Duurde haar bevallingsverlof 10 weken, dan geldt de uitkomst van stap 3.

Kan mijn werkneemster haar bevallingsverlof flexibel opnemen?

Na de bevalling heeft uw werkneemster altijd recht op minimaal 10 weken verlof. Hiervan moet zij 6 weken verplicht aaneengesloten opnemen na de bevalling. De rest van haar bevallingsverlof mag zij, in overleg met u, over een periode van 30 weken flexibel opnemen. Zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alvast 1 of meer dagen per week te gaan werken. Of eerst een aantal weken weer volledig te werken en daarna de rest van het verlof flexibel op te nemen.

Uiterlijk 3 weken nadat haar bevallingsverlof is ingegaan, stemt u dit af met uw werkneemster. U mag haar verzoek alleen afwijzen als u daarvoor een heel belangrijke reden heeft (dat heet ook wel ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’). Uiterlijk 2 weken nadat uw werkneemster haar verzoek heeft ingediend moet u een reactie geven.

Let op: hoewel uw werkneemster in overleg met u ervoor kan kiezen om het bevallingsverlof flexibel op te nemen, betaalt het UWV de WAZO-uitkering wel aaneengesloten aan u of uw werkneemster.

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof betaalt het UWV de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als de verlofperiode. De werkgever vraagt in de meeste gevallen de WAZO-uitkering aan. U ontvangt de uitkering van het UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het loon aan uw werkneemster door. Bent u klant van Assist Verzuim dan wordt de WAZO-uitkering via onze automatische koppeling met het UWV aangevraagd. Dit bespaart u en uw werkneemster tijd. Vraag uw vaste inzetbaarheidsadviseur naar de mogelijkheden van deze automatische aanvraag.

Bespreek altijd met uw werkneemster wanneer zij met verlof wil gaan. Dit kan elke dag zijn tussen de 6 en 4 weken vóór de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum. Als u zelf de zwangerschapsuitkering (WAZO) aanvraag dan doet u dit tussen de 4 en 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof. Dit doet u digitaal via het werkgeversportaal van het UWV.

Let op: om de ingangsdatum van het verlof te berekenen neemt u de uitgerekende datum + 1 dag en trekt u daar het aantal weken verlof (minimaal 4, maximaal 6) vanaf.

Hoe hoog is de zwangerschapsuitkering?

Een zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon. Het UWV berekent het dagloon op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin haar verlof begon. Ze kijken daarbij naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop het zwangerschapsverlof begint. Deze periode wordt de referteperiode genoemd.

Mijn werkneemster is zwanger tijdens de coronacrisis

Hoewel er tot nu toe geen bewezen risico’s rondom Corona voor ongeboren kinderen zijn en de risico’s voor zwangeren niet groter zijn eist de Arbowet van werkgevers dat zij extra aandacht besteden aan zwangere vrouwen en ongeboren kinderen. Werkgevers moeten altijd meer rekening houden met deze groep werknemers als het gaat om beroepsgebonden risico’s. (artikel 1.42 Arbobesluit) Zwangere werkneemsters zijn dus inzetbaar voor regulier werk mits er goede voorlichting en waar nodig extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

In deze tijd van corona kunnen zwangere werkneemsters vrijgesteld worden van werkzaamheden wanneer zij blootgesteld kunnen worden aan COVID-19-positief geteste of voor COVID-19-verdachte patiënten/personen (neusverkouden of hoesten of koorts) en/of aan besmette materialen, of werkzaamheden verricht in een laboratoriumomgeving, indien zij zichzelf niet voldoende kan beschermen.

Meer informatie over zwangerschap en Corona is te vinden op de website van het RIVM.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem dan gerust contact op met uw vaste inzetbaarheidsadviseur. Hij of zij helpt u graag verder. Ondertussen geniet ik van mijn verlof en werk ik verder aan mijn volgende blog. Daarin vertel ik u meer over wat u kunt doen als uw zwangere werkneemster ziek wordt tijdens haar verlof.

 

 

 

 

Direct
regelen

Doe u voordeel met onze extra services, blijf op de hoogte van alles rondom corona of sluit direct uw verzuimabonnement af.

Meer over duurzame inzetbaarheid