Vanaf 25 mei 2018 moet uw organisatie voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf die datum gaat namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Uitgangspunt is dat organisaties niet meer persoonsgegevens mogen verwerken dan nodig. Ook moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor welke persoonsgegevens. In de markt is er de afgelopen tijd veel gesproken over de rol van de arbodienst. De centrale vraag is of de arbodienst verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is. Op basis daarvan wordt bepaald of er een verwerkersovereenkomst afgesloten moet worden tussen de werkgever en de arbodienst. Uit onderstaand statement blijkt dat er geen verwerkersovereenkomst afgesloten hoeft te worden tussen Assist Verzuim en de werkgever. Assist Verzuim bepaalt net als de werkgever zelf het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Beide partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke en daarom is een verwerkersovereenkomst niet nodig. De huidige bewerkersovereenkomst (mei 2017) is hierdoor niet meer van toepassing.

Heeft u hier vragen over? Neemt u dan gerust contact op met uw inzetbaarheidsadviseur.


Verwerkersovereenkomst is niet nodig bij advies werknemersvoorzieningen en-regelingen

Als werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u een arbodienst inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers. Weliswaar verstrekt u hiervoor persoonsgegevens van medewerkers aan de arbodienst, maar daarmee is de arbodienst nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.

Dit blijkt uit de AVG[1] en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid[2] hier aan geeft. Het enkele feit dat een derde partij in opdracht van een werkgever werknemersgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘Verwerker’. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ hebben. Dit is het geval als het verwerken van de gegevens van de werknemers geen primaire opdracht is ten behoeve van de werkgever, maar logischerwijs voortvloeit uit van een vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt. Deze situatie doet zich voor bij de dienstverlening van een arbodienst aan de werkgever bij het adviseren en bemiddelen bij regelingen voor werknemers.

Uiteraard is de arbodienst (als verwerkingsverantwoordelijke) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming. In het privacy statement op onze website kunt u nalezen hoe wij hier invulling aan geven.

[1] Algemene verordening gegevensbescherming, art. 4.7 en 4.8, pag. 33
[2] Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid, pag. 33.